Bokningsvillkor för barn med funktionshinder inom barnassistans

För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för resor som anges nedan och är en del av avtalet. Särskilda resevillkor anges med kursiv text och är specifika för arrangören. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren i första hand om inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

AVTALET

1.1

Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören.

1.1.1

Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2

Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2

Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3

Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.1

Endast om anslutningsresa eller specialarrangemang finns på samma resebevis ingår dessa i resan.

1.4

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5

Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6

Önskemål garanteras inte.

1.7

Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1

Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan resor med charter- och reguljärflyg och/eller biljettyp, kollon eller event.

2.2

Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

Fullgjord betalning skall kunna styrkas före avresan. Vid beställning av resa mindre än 40 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart.

2.3

Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (bokningsavgift). Bokningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

Avgiften räknas som en delbetalning av totalpriset för resan men återbetalas ej vid eventuell avbokning

2.4

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla bokningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala bokningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2

Sker avbeställningen inom 30 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.2.1

Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.4 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.2

Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.4 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

3.2.4

Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5

Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med intyg från tredje part.

3.3

Avbeställning skall ske omgående till arrangören om inte annat meddelats.

3.4

Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen. Godkända intyg skall kommit arrangören tillhanda innan återbetalning kan ske.

3.5

För resor som sker med charterflyg återbetalas kostnad för tilläggsarrangemang (t.ex. utfärder, golfpaket el. dyl.), som bokats genom arrangören av resan och som sammanhänger med resan, enbart om avbeställning sker senast 30 dagar före avresan.

RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1

Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.2

Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag eller ändrad reslängd räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning

4.3

Vid ändring av felstavat namn för eventet, resan eller kollot, utgår en administrativ kostnad på 300:- per person. För bokningar som innebär flygresa är administrativa kostnaden 300:- per person samt kostnad från flygbolaget som varierar mellan olika bolag.

RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören om överlåtelsen.

5.2

Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.3

Avgiften vid överlåtelse är normalt 500:- per person. Reguljärflygbiljetter är normalt inte tillåtet att överlåta, när det tillåts av reguljärflygbolagen förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor.

ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1

Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2

Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.2

Ändring av priset

6.2.1

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

• ändringar i transportkostnader

• ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

• ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3

Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4

Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.2.5

Om arrangörens kostnader för resan skulle gå ner före avresan, kan resenären inte kräva pengar tillbaka.

6.3

Tidtabellsändringar

Tiderna för eventstart och eventavslut i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de tider som ska gälla.

6.4

Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1

Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2

Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5

Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3

Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6

Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1

I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

• att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

• att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4

De minimiantal (bindande reseavtal) som gäller för våra aktiviteter är följande:

Arrangören äger rätt att ställa in resan om inte minst 40% av platser bokats senast 2 månader innan avresa. Resenären ska snarast skriftligen underrättas om att resan ställts in.

6.7

Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1

Uteblivna prestationer

7.1.1

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3

Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2

Andra fel och brister

7.2.1

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led

7.2.4

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3

Skadeståndets omfattning

7.3.1

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1

Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet/kollot/ eventet. Skriftlig reklamation ska inlämnas till oss inom 2 månader efter hemkomsten.

8.2

Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3

Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1

Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar.

9.1.1

Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet. Resenärer som av någon anledning helt eller delvis inte utnyttjar bokad resa eller inte infinner sig i tid för flygets avgång bryter sitt reseavtal. Någon återbetalning av outnyttjad resa sker ej.

9.2

Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3

Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1

Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3

Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4

Avvikande från arrangemanget

9.4.1

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

TVISTLÖSNING

10.1

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Kontakta Barn och ungdomsassistans idag!

Vi såg ett behov av roliga och utvecklande aktiviteter för barn med funktionshinder, att kunna resa på semester, sova borta, leva kolloliv och träffa nya vänner. Att få känna gemenskap och ha riktigt kul tillsammans, och där hela familjen är välkommen men också bästa kompisen och grannens barn.

Därför startade vi Barnassistans. Vi är en assistansanordnare som sätter barnperspektivet i centrum och erbjuder en trygg och glädjefylld assistans över hela landet.

Vi har alltid något skoj på gång och alla är välkomna till oss!

Vi gillar äventyr och bus, både i vardagen och under helger och lov. Självklart är våra aktiviteter anpassade så att alla kan vara med.

Att leva med assistans i familjen är speciellt, och det berör alla familjens medlemmar. Vi utbildar våra personliga assistenter i bemötande, och vi är noga med att assistenterna ska gå våra grundutbildningar samt att de ska erbjudas kompetenshöjning varje år. Våra kollon och resor är mötesplatser inte bara för våra barn och ungdomar utan även för våra assistenter. För våra barn med funktionshinder är det viktigt att träffa andra som också är i behov av assistenter, det gör det mycket lättare att acceptera den egna situationen.

Varmt välkomna till oss på Barnassistans!

  • Barnassistans

    020-10 32 64